Valitsus kiitis heaks liikluskindlustuse seaduse eelnõu

25. aprill 2013

Valitsus kiitis heaks uue kohustusliku liikluskindlustuse seaduse eelnõu, millega muudetakse muuhulgas kahjude käsitlemise korda, suurendatakse kindlustuskaitse ulatust ning vähenevad erinevused liikluskindlustuse lepingu ja teiste kindlustuslepingute vahel.
 Eelnõuga ei muudeta liikluskindlustuse süsteemi aluspõhimõtteid – see on jätkuvalt kohustuslik vastutuskindlustus, mis tagab kannatanutele kahju hüvitamise ning teisalt kaitseb liiklusõnnetuse põhjustajaid nende vastu esitatud ootamatute rahaliste nõuete eest.
Kuigi liikluskindlustuse süsteem tegeleb eelkõige liiklusõnnetuse tagajärgedega, annab see panuse ka õnnetuste ennetamisesse ning tervikuna inimeste elu, tervist ja vara säästva liikluskultuuri kujundamisse.
Liikluskindlustuse leping muutub tavapäraseks kindlustuslepinguks. Lepingu saab sõlmida tähtajaga kuni üks aasta ning lepingu perioodiks väljastatakse ka selle olemasolu kinnitav poliis. Soovi korral võib sõlmida ka automaatselt pikeneva lepingu. 
Seadusega kaasneb muudatusi ka kindlustuskaitse ulatuses, kuigi peamised põhimõtted jäävad senisega võrreldes samaks. Eelnõuga tõstetakse kindlustussummasid – varakahju 1 miljoni suurune piirmäär tõuseb 1,2 miljonile eurole ja inimese tervise kahjustamisest või kehavigastustest tuleneva hüvitise piirmäär tõuseb tänaselt 5 miljonilt 5,6 miljonile eurole. Protsentuaalselt suureneb enim mittevaralise kahju hüvitise piirmäär, mis kehtivas seaduses on 640, eelnõus aga 3200 eurot
Eelnõuga säilib kindlustusandjate õigus esitada teatud juhtudel tagasinõue õnnetuse põhjustajale, näiteks joobes juhtimise korral. Lisaks sätestatakse kolm uut alust tagasinõueteks: kui kahju põhjustati ületades lubatud piirkiirust 40 kilomeetrit tunnis või rohkem, töö- ja puhkeaja nõuete rikkumise tagajärjel või politsei eest põgenedes. Teisalt on uudne see, et enamikele tagasinõuetele sätestatakse ülempiir kuni 3000 eurot, mis suurendab kindlustusvõtjate kaitset.
Seadus jõustub 1. märtsil 2014. Kahjustatud isiku oma kindlustusandja poolt kahju hüvitamist puudutavad sätted jõustuvad 
1. oktoobril 2014. Seaduseelnõuga saab tutvuda siin.
Täielikku artiklit loe siit.