Meie teenused

  • Kindlustusvajaduse väljaselgitamine
  • Riskianalüüsi ja kindlustusplaani koostamine
  • Võimaluste leidmine olulisemate riskide maandamiseks
  • Seltsidevahelise kindlustuskonkursi korraldamine
  • Kindlustuslepingute sõlmimise ja kindlustuskaitse järjepidevuse eest hoolitsemine 
  • Kindluskaitse hoidmine ajakohasena
  • Igakülgne abi kahjujuhtumi korral
  • Kliendi huvide kaitsmine kõikides kindlustust puudutavates küsimustes

Avor tegeleb kindlustusmaaklerlusega vastavalt kindlustustegevuse seadusele ning on kantud kindlustusvahendajate nimekirja, millega saab tutvuda veebilehel www.fi.ee või Finantsinspektsioonis aadressil Sakala 4, 15030 Tallinn.